Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:the_project

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
el:guide:the_project [2019/02/12 20:47]
Marina
el:guide:the_project [2019/02/13 12:46] (τρέχουσα)
Marina
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-===== Το "​Idea(l)s in Action"​ με λίγα λόγια =====+ 
 + 
 +=== Το "​Idea(l)s in Action"​ με λίγα λόγια =====
  
 "//​Ανέκαθεν πίστευα ότι όποιος σπέρνει ουτοπίες θερίζει πραγματικότητες//"​ - Carlo PETRINI "//​Ανέκαθεν πίστευα ότι όποιος σπέρνει ουτοπίες θερίζει πραγματικότητες//"​ - Carlo PETRINI
Γραμμή 5: Γραμμή 7:
 {{:​guide:​logo_hq.png?​direct&​230 |}} {{:​guide:​logo_hq.png?​direct&​230 |}}
  
-Το πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού **Idea(l)s in Action** θέτει το ερώτημα της ανεργίας στην Ευρώπη και της ικανότητάς μας να ** βελτιώσουμε τους τρόπους δράσης και συμβίωσης** ώστε να οδηγηθούμε προς μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Στοχεύει στο να **εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει** άτομα, επιτρέποντάς τους να πιστέψουν στην **ικανότητά τους να δράσουν** και να συνεισφέρουν στην **αλλαγή** που ευελπιστούν για τους ίδιους και για την κοινωνία στην οποία ανοίκουν.+Το πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού **Idea(l)s in Action** θέτει το ερώτημα της ανεργίας στην Ευρώπη και της ικανότητάς μας να ** βελτιώσουμε τους τρόπους δράσης και συμβίωσης** ώστε να οδηγηθούμε προς μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Στοχεύει στο να **εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει** άτομα, επιτρέποντάς τους να πιστέψουν στην **ικανότητά τους να δράσουν** και να συνεισφέρουν στην **αλλαγή** που ευελπιστούν για τους ίδιους και για την κοινωνία στην οποία ανήκουν.
 Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργήσαμε το 2016 μια **συνεργασία** Γαλλία - Ελλάδα - Ιταλία - Πορτογαλία προορισμένη να: Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργήσαμε το 2016 μια **συνεργασία** Γαλλία - Ελλάδα - Ιταλία - Πορτογαλία προορισμένη να:
   * (α)  ** θεωρητικοποιήσει,​ βελτιώσει και συγκεντρώσει** σε νέες τοποθεσίες και ​ με νέα άτομα ένα εκπαιδευτικό εργαλείο μη τυπικής εκπαίδευσης συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των ατόμων και την προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής βασισμένους πάνω στην συνεργασία και τον ​  ​σεβασμό στον συνάνθρωπο και στο οικοσύστημα : το **//​Ταξίδι στην Ετεροτοπία//​**   * (α)  ** θεωρητικοποιήσει,​ βελτιώσει και συγκεντρώσει** σε νέες τοποθεσίες και ​ με νέα άτομα ένα εκπαιδευτικό εργαλείο μη τυπικής εκπαίδευσης συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των ατόμων και την προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής βασισμένους πάνω στην συνεργασία και τον ​  ​σεβασμό στον συνάνθρωπο και στο οικοσύστημα : το **//​Ταξίδι στην Ετεροτοπία//​**
Γραμμή 11: Γραμμή 13:
  
  
-Le projet est de ce fait à la fois +Το εγχείρημα είναι λοιπόν
-  * un **programme de formation** pour des acteurs de jeunessede l'​insertion et de l'​éducation populaire ​(éducateursformateursfacilitateursanimateurs, etc.) +  * ένα ​** πρόγραμμα κατάρτισης** για νέουςένταξης και μη τυπικής εκπαίδευσης ​(καθηγητέςεκπαιδευτέςσυντονιστέςεμψυχωτές κ.α.) 
-  * un projet de **recherche-action** dans le domaine des **pédagogies actives** et de l'**éducation non-formelle**  +  * ένα πρόγραμμα ​** έρευνας ​πράξης** στους τομείς της ​** ενεργής παιδαγωγικής** και της  ​** μη τυπικής εκπαίδευσης** 
-  * une opportunité d'​aborder avec un large public des **questions sociales et environnementales complexes** et de **mettre en lumières des projets d'​innovation sociale** et des **modes de vie alternatifs**, relativement méconnus+  * μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε με ένα ευρύ κοινό, ​** σύνθετα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ερωτήματα** και να **φέρει στο φως καινοτόμα ​                                                               κοινωνικά εγχειρήματα** και ​** εναλλακτικών τρόπων ζωής**, σχετικά άγνωστα.  
- +   
-Le projet a duré **22 mois** et a comporté ​**4 Voyages en Hétérotopie**, **4 événements de dissémination** de grande ampleur et 12 formations de pair-à-pair et événements de petite et moyenne envergure+  Το εγχείρημα έχει διάρκεια ​**22 μήνες** και περιλαμβάνει ​**4 Ταξίδια στην Ετεροτοπία**, **4 εκδηλώσεις διάχυσης** μεγάλης κλίμακας, ​12 καταρτίσεις peer to peer και εκδηλώσεις μικρής και μέσης εμβέλειας.
  
 {{:​guide:​implementation:​heterotopiesc4pbl-105.jpg?​direct&​240|}} {{:​guide:​implementation:​heterotopiesc4pbl-105.jpg?​direct&​240|}}
Γραμμή 22: Γραμμή 24:
 {{:​guide:​heterotopiesc2-44.jpg?​direct&​240|}} {{:​guide:​heterotopiesc2-44.jpg?​direct&​240|}}
  
-Il a abouti à la création ​:  +  
-  * **de reportages vidéophoto et audio** de qualité professionnelle sur des projets d'​utilité sociale exemplaires de France ​(région Occitanie), de Grèced'​Italie ​(Sicileet du Portugal ​(Algarve), actuellement diffusés sur différentes plateformes,​ dont une plateforme multimédia en libre accès sur internet ​: **heterotopies.net** ​; +Κατέληξε στην δημιουργία
-  * d'​un ​**Guide Méthodologique** sur l'​organisation d'un Voyage en Hétérotopieà destination d'​acteurs de jeunesse et d'​éducation populairede travailleurs sociaux, d'​éducateurs et de formateurs+  * ** βίντεοφωτογραφιών και ηχητικών αναφορών ​** επαγγελματικής ποιότητας,​ πάνω σε χρήσιμα κοινωνικά εγχειρήματα της Γαλλίας ​(περιοχή Οξιτανίας), της Ελλάδας (Μακεδονία)της Ιταλίας ​(Σικελίακαι της Πορτογαλίας ​(Αλγκάρβ), τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται αναρτημένα ​ σε διάφορες πλατφόρμες εκ των οποίων μια πλατφόρμα πολυμέσων με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο: **heterotopies.net** 
- +  * ενός ​** μεθοδολογικού οδηγού** για την οργάνωση ενός Ταξιδιού στην Ετεροτοπία με προορισμό ​  ​τους φορείς της νεολαίας και της μη τυπικής εκπαίδευσηςτους κοινωνικούς λειτουργούς ​τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές
-Des informations complémentaires sur les projets visitéssur les ateliers réalisés au cours des voyagessur les concepts abordés en leur sein et plus généralement sur **l'​expérience vécue par les participants** aux Voyages sont également disponibles dans la Partie ​**//Témoignages//** de ce Guide  +   
- +Συμπληρωματικές πληροφορίες πάνω στα επισκεπτόμενα εγχειρήματαπάνω στα πραγματοποιημένα εργαστήρια κατά την διάρκεια των ταξιδιώνπάνω στις θεματικές που ερευνούν στους κόλπους τους και γενικότερα πάνω ​**στη βιωματική εμπειρία ​ των συμμετεχόντων** στα Ταξίδια είναι επίσης διαθέσιμα στην ενότητα ​**//Μαρτυρίες//** του μεθοδολογικού οδηγού
-Les acteurs de jeunesseéducateursanimateursformateurs et travailleurs sociaux qui ont participé aux Voyages ont **expérimenté l'​outil** afin de se l'​approprier en même temps qu'ils menaient une recherche sur ce dernierdans le but d'**améliorer la méthode** et d'**en identifier les spécificités** (au-delà du contexte dans lequel le Voyage est mis en oeuvre). +Νέοιεκπαιδευτείςεμψυχωτέςεκπαιδευτικοί και κοινωνικοί λειτουργοί που συμμετείχαν στα Ταξίδια ​** πειραματίστηκαν με το εργαλείο**  ​ώστε να το προσαρμόσουν την ίδια ώρα που οδηγούνταν σε μια έρευνα γύρω από αυτόμε σκοπό να **βελτιώσουν την μέθοδο** και να **αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες** του ​(πέρα από το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιούνται τα Ταξίδια). 
- +Οι νέοι που συμμετείχαν ​ 
-Les jeunes qui ont participé aux Voyages ont quant à eux pu **découvrir des projets d'​utilité sociale**, s'​essayer à la **vie en collectivité dans un groupe multiculturel** et à un **mode de vie plus économe en énergie et en ressources**. +Οι νέοι που συμμετείχαν στα Ταξίδια ήταν σε θέση ​** να ανακαλύψουν έργα κοινωνικής ωφέλειας ​**, να δοκιμάσουν ​** τη ζωή στην κοινότητα σε μια πολυπολιτισμική ομάδα ​** και έναν ​** πιο οικονομικό τρόπο ζωής όσο αφορά στην ενέργεια και ​ στους πόρους ​**. 
- +Όλοι από δω και πέρα συμμετέχουν στη διάδοση του εγχειρήματος ​(σε τοπικό και διεθνές επίπεδομέσω της οργάνωσης δημόσιων εκδηλώσεωνκατ` ιδίαν καταρτίσεις και στη διάδοση του Μεθοδολογικού Οδηγούο οποίος περιλαμβάνει ταυτόχρονα τόσο τεχνικά θέματαγραμμένα από επαγγελματίεςόσο και μαρτυρίες νέων.
-Tou.te.s participent désormais au partage des résultats du projet ​(au niveau local et internationalà travers l'​organisation d'​événements publics, des formations de pair-à-pairet la diffusion de ce Guide Méthodologiquequi propose à la fois des contenus techniquesrédigés par des professionnelset des témoignages de jeunes.+
  
 {{ :​guide:​dsc_7439_-_copy.jpg?​direct&​200|}} {{ :​guide:​dsc_7439_-_copy.jpg?​direct&​200|}}
-Le projet a par ailleurs permis aux organisations qui l'ont conçu et mis en oeuvre de **développer leurs activités**, de se déployer sur de nouveaux territoires et de s'​adresser à de nouveaux publics, grâce à l'**échange d'​idées,​ d'​expériences et de bonnes pratiques** entre ellesau **renforcement des compétences de leurs équipes** et au développement de leurs **réseaux**. Il a été l'​opportunité de **franchir une nouvelle étape** dans leur **coopération**, d'​associer de nouveaux partenaires dans le processus, et d'​impulser une **dynamique** au niveau localrégional et européen.+Το εγχείρημα επέτρεψε ωστόσο στους οργανισμούς που το σκέφτηκαν και το εκπόνησαν να **αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους** να ξεδιπλωθούν σε νέες περιοχές και να απευθυνθούν σε νέο κοινόχάρη στην ​** ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών** μεταξύ τουςστην ​**ενίσχυση των δεξιοτήτων ​ των μελών** τους και στην ​**ανάπτυξη των δικτύων τους**. Ήταν η ευκαιρία να **ανέβουν ένα σκαλί στην συνεργασία** τους, να εμπλέξουν νέους συνεργάτες στη διαδικασία και να τονώσουν την δυναμική σε τοπικό,​ περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 +Τελικά,​ συνέβαλε στη ​**συγκέντρωση ​** ενός σημαντικού αριθμού ανθρώπων και οργανισμών γύρω από κοινούς στόχους και αξίες. Συμβάλλει στην ​**εμφάνιση συγκεκριμένων εγχειρημάτων ** κοινωνικής χρησιμότητας και ​ στην αξιολόγηση συγκεκριμένων λύσεων επιτρέποντας ​ τη **συμφιλίωση της ανάπτυξης των ανθρώπινων κοινωνιών και της διατήρησης των οικοσυστημάτων**, με σεβασμό στη διαφορετικότητα των πολιτισμών μας. ​ Μας ενθαρρύνει // τελικά // να ρίξουμε μια νέα ματιά στην επικαιρότητα και να ενσωματώσουμε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις στην πολιτική συζήτηση.
  
-En définitive,​ il a permis de **fédérer** un nombre significatif de personnes et d'​organisations autour d'​objectifs et de valeurs communes. Il contribue à l'​**émergence de projets concrets** d'​utilité sociale et à l'​évaluation de solutions spécifiques permettant de **concilier le développement des sociétés humaines et la préservation des écosystèmes**,​ dans le respect de nos diverses cultures. Il nous encourage //in fine// à porter un autre regard sur l'​actualité et à intégrer diverses propositions alternatives dans le débat politique. 
el/guide/the_project.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/13 12:46 από Marina